Povinnosti podnikatelů

Každý podnikatelský subjekt se musí řídit požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zejména je povinen:

 • odpady předávat osobám oprávněným pro nakládání s odpady (svozová firma, třídící linka, skládka, kompostárna, …)
 • shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (třídit odpady minimálně v rozsahu papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad – pokud podnikateli tyto odpady vznikají)
 • vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi (zapisovat datum a množství odpadů předaných oprávněné osobě)

Řešení

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. nabízí podnikatelům řešení připravené na míru. Postup spolupráce je následující:

 • provedení bezplatného auditu odpadového hospodářství, při kterém zmapujeme vznik odpadů ve firmě a navrhneme způsob řešení
 • návrh technického, provozního a cenového řešení
 • podpis smlouvy
 • svoz odpadů
 • průběžné předávání podkladů pro evidence odpadů

Kontakty

Mgr. Petra Kusnierzová, ekologické poradenství

kusnierzova@smj.cz
tel. 567 553 261
mob. 739 501 403

Parametry smlouvy

Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, přizpůsobují se individuálním potřebám zákazníků.

AKCE 800,-

Pro drobné podnikatele jsme připravili jednoduché řešení nakládání s odpady v podobě „odpadového balíčku“ za cenu 800,- Kč včetně DPH. Balíček zahrnuje pytle, kódy a odbornou pomoc v rozsahu, který plně pokrývá požadavky zákona o odpadech u většiny drobných podnikatelů. Za uvedenou roční cenu získáte:

 • 4 pytle na komunální odpad
 • 4 pytle na papír
 • 4 pytle na plasty
 • 4 pytle na sklo
 • 5 kg nebezpečných odpadů
 • podklady pro evidenci odpadů


Pytle označené čárovým kódem je nutné odevzdat na sběrných dvorech, kde budou přijaté odpady zaevidovány. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, každoročně dojde k vystavení nových kódů a vydání pytlů obchodním partnerům.

Více informací poskytne Mgr. Petra Kusnierzová, kusnierzova@smj.cz, 567 553 261, 739 501 403

Soubory ke stažení

 • Formulář objednávky popelnice
 • Základní popis odpadu – komunální odpad
 • Základní popis odpadu – papír
 • Základní popis odpadu – plasty
 • Základní popis odpadu – sklo
 • Základní popis odpadu – bioodpad